Партнерськi пологи: за i проти

Дати чоловiковi можливiсть бути присутнiм пiд час пологiв -- це для жiнки найвищий акт довiри

Партнерськi пологи набули неабиякої популярностi. Та й самi лiкарi в пологових будинках iдуть назустрiч батькам, готуючи молоду пару до батькiвства з перших днiв зачаття та облаштовуючи спецiальнi окремi палати.

Чого бiльше в партнерських пологах -- "плюсiв" чи "мiнусiв"? Чи правда те, що так у чоловiка швидше сформується батькiвський iнстинкт? Яким парам партнерськi пологи взагалi протипоказанi? На цi та iншi запитання "Жiночому пораднику" відповiдає психолог, психотерапевт Юлiя КОРОЦIНСЬКА.

Ми -- "вагiтна пара"

- Панi Юлiє, визначмося спершу, що таке партнерськi пологи. Чи це ситуацiя, коли чоловiк перебуває бiля дружини, чи тодi, коли вiн чекає на народження дитини в коридорi?

- Партнерськi пологи -- це безпосереднє перебування чоловiка поряд iз дружиною пiд час пологiв. Важливо, щоб до того часу в подружжя сформувалася "вагiтна пара", тобто щоб чоловiк i дружина обоє переймалися i самою вагiтнiстю, i побутовими питаннями, пов'язаними з нею.

Адже думки про дитину та її майбутнє народження готують до цiєї подiї. Жiнка готує себе до ролi матерi, а чоловiк -- до ролi батька.

Звiсно, жiнцi в цьому планi простiше, адже в неї змiнюється гормональний фон, вона вiдчуває дитину у своєму лонi. Тобто сама природа робить її матiр'ю. Щоб допомогти чоловiковi роздiлити переживання та створити саме "вагiтну пару", дружинi потрiбно дiлитися з ним своїми вiдчуттями та переживаннями як позитивними, так i негативними.

У чоловiкiв дуже багато страхiв, пов'язаних з батькiвством, а їх спiльне обговорення допомагає подружжю емоцiйно зблизитися та пережити цей перiод. А от якщо ви задумалися про партнерськi пологи за кiлька тижнiв до години "Х", то тут навряд чи вдасться до них добре пiдготуватися. Занадто багато може залишитися невирiшених питань. Крiм того, чоловiк має знати, що на нього чекає. Насправдi сильну стать
найбiльше вiдлякує саме незнання, а не небажання бути присутнiм на пологах. 
Найкраще, що може бути, -- це пройти разом курси для вагiтних. Пiсля цього багато чоловiкiв дуже позитивно ставляться до пологiв та значно легше входять у роль батька.

Стиль пологiв -- обопiльна згода

- Чи варто чоловiковi бути присутнiм пiд час пологiв? Чи конче потрiбна
жiнцi, що народжує, присутнiсть чоловiка? 

- Якщо стосунки в парi близькi та довiрливi, то скорiш за все i народжувати їм буде легко й комфортно. Жiнцi справдi легше бачити рiдне обличчя в такий вiдповiдальний момент, вона заспокоюється, розслабляється, у неї з'являється бiльше оптимiзму та вiри в себе.

Як i багато речей у сiмейному життi, вибiр мiсця i стилю пологiв -- питання  обопiльної згоди. Виявлене в такому тонкому питаннi насильство або психологiчна манiпуляцiя однiєї зi сторiн обов'язково вилiзуть боком пiсля народження дитини. Якщо мiж подружжям немає згоди, а є напруженiсть -- краще не експериментуйте i народжуйте традицiйно.

Хоча деякi жiнки, навпаки, знаючи про вразливiсть емоцiйної системи чоловiка чи про його перестороги, самi вiдмовляються вiд його присутностi  на пологах. I це справдi може бути правильним рiшенням, адже перейматися ще за когось у цей час для жiнки вкрай небажано та некорисно. Або ж саму жiнку охоплюють страхи та невпевненiсть: "який я матиму вигляд", "а якщо щось пiде не так" тощо.

Важливо разом обговорити всi "за" та "проти". Порадитися з лiкарем, почитати вiдповiдну лiтературу. Також врахувати медичнi покази (наприклад, у випадках, якщо є загроза того, що пологи будуть з ускладненнями).

- Як пологи дружини впливають на психологiчний стан чоловiка?

- Усi цi страхи чоловiка зазвичай зменшуються безпосередньо пiд час народження дитини. Адже з'являються таємниче очiкування, вiдчуття вiдповiдальностi, спiвчуття до зусиль коханої та самої дитини. Це цiлий "букет" емоцiй -- вiд трепету та хвилювання до войовничого запалу. Чоловiк стає вiдповiдальнiшим, бiльш емоцiйно налаштованим на дитину. Щораз рiдше звучить займенник "моє", "я", натомiсть можна почути: "ми це зробили", "наша дитина".

Та варто пам'ятати, що важлива саме активна участь батька, а не споглядання. Чоловiк має вiдiгравати роль буфера мiж матiр'ю та медперсоналом. I якщо вiн успiшно впорається з цiєю роллю, то буде почуватися справжнiм переможцем.

На пологи зi... свекрухою

- Крiм чоловiка, жiнка може вибрати присутнiсть на пологах мами, сестри, свекрухи тощо. Якими рисами повинна володiти людина, що перебуватиме бiля жiнки на пологах?

- Головне -- це емоцiйна близькiсть з людиною. I тут справдi не важливо, чи це мама, чи подруга, чи навiть свекруха. Аби поряд з цiєю людиною жiнка почувалася вiльно та впевнено, щоб ця людина мала позитивний вплив на породiллю.

Головнi риси, якими має володiти той, хто надає пiдтримку, -- це впевненiсть у собi, знання процесу пологiв i вмiння пiдтримати (досягається спецiальною пiдготовкою); партнер повинен розумiти, що не можна панiкувати, вступати в конфлiкт iз медперсоналом, нав'язувати йому свою позицiю, дiяти всупереч
бажанням i стану породiллi; пiдлаштуватися пiд бажання жiнки i бути готовим, що на нього/неї можуть вилитися усi її емоцiї (у тому числi й гнiв).

- Панi Юлiє, чи правда те, що, якщо чоловiк був присутнiй на пологах, вiн стане добрим батьком, адже в нього швидше сформується батькiвський iнстинкт?

- Так. Переживши пологи, чоловiк починає цiнувати життя, адже вiн бачив, як воно народжується. У нього формується тiсний емоцiйний зв'язок iз дитиною, i в майбутньому вiн не буде усуватися вiд її проблем та переживань, навiть коли вона пiдросте i стане пiдлiтком. Крiм того, якщо чоловiк, пройшовши разом iз дружиною етап народження дитини, i в подальшому дiлить з нею турботи, вона менше хвилюється та ображається на нього, рiдше почувається самотньою. А отже, менше конфлiктiв у сiм'ї. Це сприяє гармонiї та емоцiйному балансу в родинi.

У давнiх слов'ян батько не просто брав участь у пологах, а першим брав дитину на руки пiсля її появи на свiт. Вважалося, що це завершення створення дитини.

Але батько був захистом для дитини ще й до народження. Майбутня мама вкривалася вночi плащем батька, охороняючи дитину, а вдень пiдперiзувалася
його ременем. Також для захисту вже пiсля народження сина сповивали в сорочку батька для того, щоб рiс здоровим, сильним. Пiсля пологiв обрiзання пуповини починалося з перев'язування її лляною ниткою, яка була переплетена з волоссям матерi i батька.

Потрiбен бондинг

- Як впливає присутнiсть батька на новонароджене немовля?

- Батько уособлює для дитини силу та захист. А в час появи на свiт, коли дитинi все незнайоме та загрозливе, це надзвичайно важливо.

Уявiть, що ви тривалий час перебували в гармонiї, де все, що вам потрiбно, надходило одразу, i ви не задумувалися про те, що треба самостiйно дихати чи їсти. Ви просто перебували в комфортi i нiчим не переймалися. I тут
раптом руйнування цього всесвiту, ви маєте пройти довгий i важкий шлях виходу в зовсiм iнший, невiдомий свiт.

Певною мiрою, батько навiть уособлює образ Бога -- всемогутнього та справедливого захисника вiд усiх незгод.

Присутнiсть батька в самий момент народження сприяє збiльшенню шансiв 
дитини не лише на гармонiйний емоцiйний розвиток, а й на розумовий! Адже давно
вiдомо, що дитина, яка перебуває в позитивному емоцiйному станi, розвивається значно легше та краще. Нинi популярний бондинг -- коли новонароджене немовля кладуть на груди матерi або батька одразу пiсля народження. Особливо це важливо, якщо мати виснажена i не може як належить "зустрiти" дитину в цьому свiтi. Тут на
допомогу приходить саме батько. 

- Чи правда, що чоловiк, який був присутнiй на пологах, потiм не сприймає  дружину як сексуальну партнерку? Чи можуть партнерськi пологи стати причиною проблем у лiжку в майбутньому?

- У деяких випадках це справдi може позначитися на iнтимних стосунках пари. Та лише тодi, коли така проблема була i ранiше, але прихована.

Наприклад, якщо чоловiк пред'являв i пред'являє надмiрно багато претензiй до зовнiшнього вигляду жiнки, якщо гидливiсть та нарцисизм є невiд'ємними рисами його характеру. Або якщо сама жiнка надто багато наголошувала на змiнах у своєму тiлi i щоразу акцентувала на цьому увагу.

Варто роздiляти проблеми сексуального характеру, пов'язанi з перебуванням
чоловiка пiд час пологiв та змiною гормонального фону жiнки. 

- Яким парам не варто "народжувати разом"? 

- Вкрай небажано народжувати разом, якщо жiнка таким чином хоче "провчити" чоловiка, мовляв, "нехай знає, як я мучуся" або "треба йому показати, звiдки дiти беруться".

Якщо чоловiк вiд самого початку був проти, не хотiв появи дитини (якщо його
думка змiнилася -- це вже позитивний прогноз). 

Якщо у стосунках мiж чоловiком i дружиною бракує довiри та простоти. В такiй ситуацiї жiнцi пiд час пологiв буде непросто розслабитися. Рiч у тому, що накопиченi в проблемнiй подружнiй парi образи i невирiшенi суперечностi обов'язково дадуться взнаки пiд час пологiв. Адже пологи -- ситуацiя стресова, а тому демонструє всi найглибшi почуття. Тож потрiбно намагатися розiбратися з бiльшiстю своїх проблем ще до народження дитини, щоб автоматично не повiсити їх на новонародженого i щоб сам процес народження дитини не був iз присмаком гiркоти. 

Представники "мужнiх" професiй (вiйськовi, спортсмени, рятувальники, керiвники) або чоловiки з суворим характером можуть так само суворо поводитися пiд час пологiв дружини.

Дати чоловiковi можливiсть бути присутнiм пiд час пологiв -- це для жiнки найвищий акт довiри, а тому таке рiшення має бути спiльним i добре
виваженим.

Оксана МОКРIЄНКО

Наша порада

Пiд час партнерських пологiв важлива саме активна участь батька, а не пасивне 
споглядання.

 

Читайте також:

Правда життя

Така традиція досі існує у деяких карпатських селах. І, кажуть, допомагає здійснити мрію подружжям, що довго були бездітними.
Дарують у храми й різноманітні ужиткові речі, проте церква не завжди схвально відноситься до...
Анні Дів'я - лише 30 років, а вона вже отримала один із найпрестижніших постів в авіації. Своїм рекордом вона сподівається надихнути інших жінок досягати своїх найсміливіших мрій.
"У дитинстві я завжди хотіла бути пілотом", - каже Анні. Тепер вона - наймолодший пілот у світі,...

Новини

15:24
Письменник - про українську мову, нову платівку і святкування Дня народження.
10:15
Також грузинський режисер розповів пр вивчення української мови та нову українсько-італійську стрічку.
18:00
"За титанові обладунки деякі клієнти готові віддати і 15 тисяч доларів".
15:27
"Коли звичайна сім'я - це чоловік і жінка, то з виникненням прикрих ситуацій вони опиняються сам на сам із проблемами".
18:05
Саме лабораторним тваринам ми маємо бути вдячні за колосальний прогрес людства в розумінні природи раку, нейродегенеративних, серцево-судинних і багатьох інших хвороб.
16:25
Досі майстри малюють пальцями й пензликом із котячої шерсті - її зістригають лише у гладкошерстих котів, під шийкою чи під лапкою.
10:07
"Ми - перфекціоністи, тож можемо досить жорстко робити зауваження одне одному. Іноді й ображаємося..."
17:25
Аналізуємо гардероб першої леді разом із фешн-експертом.
Орфографічна помилка в тексті:

Надіслати повідомлення про помилку автору?
Ваш браузер залишиться на тій же сторінці.