Інтимне: Роблю це потай. Грішу, але ж я не зраджую?

Чи вважається грiхом мастурбацiя, коли чоловiк не виконує своїх подружнiх обов'язкiв? Що кажуть лікарі та священики.

"Хочу звернутися за порадою до священикiв, бо немає бiльше до кого. Я у
вiдчаї, тому пишу вам. Менi 30 рокiв. Проживаю у шлюбi з чоловiком, але вiн
протягом останнiх двох рокiв не виконує своїх подружнiх обов'язкiв. Мене
цiкавить, чи вважається грiхом у такому випадку те, що я мастурбую? Дуже
переживаю з цього приводу, бо роблю це через те, що не витримую. Але я ж не
зраджую... Що менi залишається робити? Також хочу довiдатися, чи потрiбно
про це розповiдати священиковi пiд час сповiдi?

I ще одне. Чи грiх звертатися до "бабок"? Наприклад, до жiнки, яка за
допомогою води, образа та свiчки говорить, якi хто має хвороби, i лiкує
травами. Причому нi грошей, нi будь-чого iншого за це не бере"
.

Галя, м. Львiв
 

"Сповiдайтеся в грiсi -- до Церкви святi не ходять"

-- Про мастурбацiю потрiбно говорити на сповiдi, -- вiдповiдає архимандрит
Трифiлiй (Галан), настоятель Святотроїцького собору (Суми, УПЦ МЦ). --
Вiдомий бiблiйний Онанiй також мастурбував. Це другий син Iуди, онук
патрiарха Якова, якого покарав Бог за ухиляння вiд обов'язкiв чоловiка. Рiч
у тiм, що коли його старший брат загинув, Онанiй, згiдно з традицiєю, мав
взяти за дружину його вдову, щоб вона могла народити нащадка. Проте Онанiй,
"коли заходив до дружини брата свого, зливав сiм'я на землю, щоб не дати
сiменi брату своєму". За це вiн заслужив смертну кару вiд Бога.

"Дружина має знати свого чоловiка, а чоловiк -- свою жiнку", -- сказано
також у Святому Письмi. Тому онанiзм є грiхом. Навiть якщо жiнка не зраджує
чоловiковi. Панi Галинi Бог пiслав випробування. Це її хрест. Вона повинна
терпiти. А якщо має грiх, то їй треба покаятися.

Загалом люди не дуже каяться в iнтимно-пiкантних грiхах, соромляться. Однак
духiвник має делiкатно пiдвести людину до зiзнання, щоб вона бодай
усвiдомила: сповiдь -- це лазня, яка омиває совiсть, а тому будь-який грiх
потрiбно вiдпарити. А я, як священик, зобов'язаний допомогти вiруючому
подолати сором i покаятися. Бо менi важливо, щоб людина не забула якийсь iз
грiхiв. Наприклад, запитую: може, вiдчуваєте грiх, що живете невiнчаною з
чоловiком? Якщо так, то повиннi знати, що живете у грiсi перелюбу. Можливо,
вiдчуваєте грiх убивства плоду в своїй утробi, тобто аборту? Можливо,
вiдчуваєте за собою грiх подружньої зради? Також питаю про содомський грiх,
тобто про одностатевi стосунки.

Для того Бог i створив Церкву, щоб вона допомагала. До неї святi не ходять.
Тому лише покаявшись, ми прийдемо до пiзнання iстини. Церква -- це той
iнститут, який допомагає нам шлiфувати свою свiдомiсть, мораль. Серед нас
немає досконалих -- таких, що б жили й не грiшили. Кожнiй людинi Бог дав
повну свободу. I за те, як використає її, вона вiдповiдатиме перед Творцем.

Ще один момент. Iнколи, розповiвши на сповiдi про свiй грiх, людина
продовжує робити його. Тому сповiдайтеся в грiсi доти, доки не будете
переконанi, що нiколи не зможете зробити це ще раз. Наше завдання --
упоратися з грiхами й бiльше не вдаватися до них, не повертатися до того,
що робить нас нiкчемними. А якщо ми своїми грiхами руйнуємо образи Божої
подоби, то, звiсно, Господь хоче, аби ми в цьому покаялися й прийшли до
iстини. Покаяння -- це перший крок до нашого духовного одужання. Господь
має бачити щире каяття i бажання вiдповiсти навiть за старi грiхи. А мудрий
духовний лiкар повинен викрити виразку, дiагностувати хворобу й допомогти
людинi щиро покаятися перед Богом.

З приводу лiкування у "бабок", як їх називають у народi, то це також є
грiхом. У Святому Письмi сказано: "Навiть якщо б Ангел з неба
вiщував вам не те, про що ми кажемо, то цьому нехай буде
анафема". Адже "бабка-шептуха", яка прикривається iменем Божим,
iконами, воском, служить сатанi. Тому i про цей грiх на сповiдi
потрiбно розповiсти. Бо хворi та їх родичi самi можуть
звертатися до святих -- є спецiальнi молитви.

"Це може бути корисно для здоров'я"

-- З позицiї сексологiї мастурбацiя не вважається чимось неприродним. Вона
може бути навiть корисна для здоров'я, -- каже Ростислав Бiлобривка,
завiдувач мiського центру сексолого-психологiчної допомоги. -- Особливо,
коли йдеться про гiперсексуальних осiб. У такому разi самозадоволення
вiдiграє роль свого роду фiзiологiчного вентиля, який допомагає випустити
психосексуальний тиск.

Дорослим людям мастурбацiя, як тимчасовий замiнник реальних стосункiв,
забезпечує нормальне кровопостачання в органах малого таза, антистресову
розрядку, вона навiть може допомогти вiдкрити новi гранi власної
сексуальностi. Однак обмежувати своє iнтимне життя лише мастурбацiєю --
означає обдiляти себе.

На захист цього твердження наведу такий приклад. Пiд час одного з
дослiджень медики замiряли рiвень статевого гормону в осiб, якi лише
мастурбують, i у тих, хто має секс iз партнером. Так ось, рiвень гормону,
вплив якого на органiзм важко переоцiнити, зростав лише у другому варiантi.
Отже, наше тiло чiтко знає, яка любов справжня, а яка -- "сурогатна". I
справжньої гармонiї в лiжку Вiн i Вона можуть досягнути лише вдвох.

"Мастурбацiя є грiхом проти чистоти, але..."

-- Cтатевi стосунки входять у Божий задум для подружжя та мають два
аспекти: любов i плiднiсть, а також двi цiлi: творення подружньої єдностi й
продовження роду, -- долучається до розмови отець Андрiй Нагiрняк,
священнослужитель столичного храму Благовiщення Пресвятої Богородицi
(УГКЦ). -- Святе Письмо вказує на важливiсть, навiть обов'язковiсть цих
стосункiв у подружжi (див. 1 Кор. 7, 3 -- 5): "Нехай чоловiк виявляє
дружинi належну прихильнiсть; так само i дружина чоловiковi. Дружина не
владна над своїм тiлом, але чоловiк. Також i чоловiк не владний над своїм
тiлом, але дружина. Не ухиляйтеся один вiд одного, хiба за згодою, на
якийсь час, для вправи в постi й молитвi, а потiм знову будьте разом, щоб
не спокушав вас сатана вашою нестриманiстю".

Слово Боже говорить, що статевий акт -- це не одна з можливостей, але
взаємний обов'язок. Словосполучення "подружнiй обов'язок" у розмовнiй мовi
часто має негативний вiдтiнок. Але звернiть увагу: "обов'язок" означає те,
що ти повинен робити. Якщо буквально перекладати з грецької мови, то
"сплатити борг". Текст Втор. 24, 5 показує особливу турботу Бога про шлюб:
"Якщо хто узяв дружину недавно, то хай не йде на вiйну, i нiчого не повинно
покладати на нього; хай вiн залишається вiльний у будинку своєму протягом
одного року i розважає дружину свою, яку взяв".

Подруги зобов'язанi дарувати одне одному повноту радостi вiд iнтимної
близькостi! Бог говорить, що статева близькiсть не повинна бути покаранням
чи винагородою, її не можна узалежнювати вiд вашого настрою. Творець
забороняє подружжю уникати одне одного. Єдиний привiд, задля якого можна на
тривалiший час вiддалитися одне вiд одного, -- це пiст i молитва, але й
тодi -- за взаємною згодою!

Мабуть, щодо жодного iншого явища, яке належить до компетенцiї статевої
етики, не iснує стiльки суперечливих та взаємовиключних тверджень, як щодо
явища мастурбацiї. Вiд сором'язливого замовчування i табуювання -- до
вiдвертого пропагування, вiд зараховування до найважчих моральних провин --
до заохочування, вiд ствердження надзвичайної шкiдливостi для здоров'я --
до переконувань в необхiднiостi мастурбацiї для фiзiологiчно здорового
життя та розвитку.

Macтyрбацiя -- це симптом, знак глибшої проблеми. I ця проблема як правило
не є сексуального характеру, лише її симптом набирає сексуальної форми.
Часто вона є наслiдком наявного всерединi почуття незадоволення собою та
своїм життям, яке особа намагається подолати моментом очiкуваної насолоди.
Однак бажаного успiху вона не досягає i тому має спокусу повторити спробу,
тим самим упадаючи в порочне коло.

Масово розповсюджена комерцiйна еротика i вiртуальний секс часто нацiленi
не на активiзацiю мiжособових стосункiв, а на самозадоволення. У результатi
-- мастурбацiя сприяє подальшому вiдокремленню сексуальної активностi не
тiльки вiд плiдностi, але й вiд психологiчої iнтимностi, роблячи людину ще
самотнiшою. Хоча мастурбацiя може приносити сексуальне задоволення, вона
позбавлена комунiкативного начала. Секс наодинцi -- це дiалог лише зi самим
собою або уявним "iншим", це втеча вiд реальностi, втеча вiд життя. Люди,
сексуальне життя яких обмежене мастурбацiєю, зазвичай самотнi i не особливо
щасливi. А їх гiмни мастурбацiї -- хороша мiна при поганiй грi.

Мастурбацiя є морально злим вчинком, проявом нестриманостi та грiхом проти
чистоти, але:

-- певнi обставини для конкретної особи можуть суб'єктивно дещо
зменшувати важкiсть цього грiха;

-- цей грiх є серйознiшим, коли вiн трапляється часто, супроводжується
переглядом порнозображень i спрямований на пошук фiзичного
задоволення;

-- грiх мастурбацiї, очевидно, є грiхом, вiдмiнним вiд статевих
стосункiв, оскiльки не втягує у грiшний вчинок iншу особу (а це
стає для грiха статевих стосункiв до чи поза шлюбом додатковою
обтяжувальною обставиною).

Слiд вiдзначити, що багато людей через страх i сором
"забувають" вiдкрити цей грiх на сповiдi... I це стає початком
ланцюга поганих (святотатських) сповiдей. Тому заохочую осiб,
якi вiдчувають за собою таку провину, бути вiдважними, не боятися
i не соромитись. Господь хоче i може допомогти нам, але "що не
вiдкрито -- те не зцiлено". I головне -- важливим є не просто сам
факт абсолютної стриманостi, а те, чи ми усвiдомлюємо, як повинно
бути (що нормою є стриманiсть!). Та чи докладаємо зусиль i
старань, щоб так жити (хоч, може, це i не завжди вдається).

Свiтлана ОЛIЙНИК,

Iрина КОНТОРСЬКИХ,

Лариса ПАВЛИК

Читайте також:

Правда життя

Така традиція досі існує у деяких карпатських селах. І, кажуть, допомагає здійснити мрію подружжям, що довго були бездітними.
Дарують у храми й різноманітні ужиткові речі, проте церква не завжди схвально відноситься до...
Анні Дів'я - лише 30 років, а вона вже отримала один із найпрестижніших постів в авіації. Своїм рекордом вона сподівається надихнути інших жінок досягати своїх найсміливіших мрій.
"У дитинстві я завжди хотіла бути пілотом", - каже Анні. Тепер вона - наймолодший пілот у світі,...

Новини

15:24
Письменник - про українську мову, нову платівку і святкування Дня народження.
10:15
Також грузинський режисер розповів пр вивчення української мови та нову українсько-італійську стрічку.
18:00
"За титанові обладунки деякі клієнти готові віддати і 15 тисяч доларів".
15:27
"Коли звичайна сім'я - це чоловік і жінка, то з виникненням прикрих ситуацій вони опиняються сам на сам із проблемами".
18:05
Саме лабораторним тваринам ми маємо бути вдячні за колосальний прогрес людства в розумінні природи раку, нейродегенеративних, серцево-судинних і багатьох інших хвороб.
16:25
Досі майстри малюють пальцями й пензликом із котячої шерсті - її зістригають лише у гладкошерстих котів, під шийкою чи під лапкою.
10:07
"Ми - перфекціоністи, тож можемо досить жорстко робити зауваження одне одному. Іноді й ображаємося..."
17:25
Аналізуємо гардероб першої леді разом із фешн-експертом.
Орфографічна помилка в тексті:

Надіслати повідомлення про помилку автору?
Ваш браузер залишиться на тій же сторінці.